Podnikání, živnost na chov psů

Staffordshire Bull Terrier

Podnikání, živnost na chov psů

Jak je obecně známo chov psů je zájmová činnost. Chovem se dle řádů ČMKU rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena. Toto lze dosáhnout pouze cíleným výběrem biologicky i geneticky zdravých jedinců do chovu. Chovatel mající registrovanou chovatelskou stanici nesmí chovat zároveň psy s PP či bez PP, dále je zakázáno nakupovat psy za účelem dalšího prodeje - tedy je zakázno překupnictví (bude později podrobně rozebráno).

Druh živnosti

Pro chov zvířat je určena živnost volná - Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby). Základní podmínky provozování živnosti jsou dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Podnikatel ohlašuje živnost u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR. Dále je nutno se zaregistrovat (oznámení o zahájení činnosti) na OSSZ a zdravotní pojišťovně a v příslušném Finančním úřadu provést daňovou registraci. K vyřízení postačí správní poplatek a žádost na jakémkoliv odboru Živnostenského úřadu. Samozřejmě samotné vlastnění totohoto živnostenského opravnění neumožní chov psů s PP, k tomu je zapotřebí mít zaregistrovanou chovatelskou stanici, atd.

Náplní této živnosti je chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat či živočichů v zájmových chovech, zoologických a laboratorních zvířat či živočichů a prodej zvířat či živočichů z tohoto vlastního chovu. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat. Obsahem činnosti není obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, drezúra zvířat, veterinární činnost a provozování zoologických zahrad.

Chovatel a živnost

Obecně není stanoveno nad jakou částku či od jaké frekvence již je zapotřebí vlastnit živnostenské oprávnění. Většina chovatelů nenaplňuje § 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tento par. říká, že živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených títmo zákonem. Sporný je bod soustavná činnost a chov za účelem dosažení zisku, zde se chovatelé rozdělují na dva "tábory", někteří mají rozsáhlou chovatelskou činnost a vykonávají tuto činnost soustavně, zde je doporučeno vlastnit živnost, druhou skupinu tvoří chovatelé, jejichž frekvence jejich odchovů je nízká.Vlastnění živnostenského oprávnění má, ale další významnou již méně diskutovanou problematiku, která je spojená s příjmy a výdaji plynoucí z chovu.

Při vlastnění živnostenského opravění se příjmy z podnikání dle § 7 odst. 1.písm. b) Zákona o dani z příjmu snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Naopak pokud chovatel nevlastní živnostenský pak má tzv. příjmy z příležitostné činnosti čili ostatní příjmy dle § 10 odst. 1. písm. a) zákona o dani z příjmu, které se snižují jen o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Z toho vyplývá, že pro někoho je vlastnění živnostenského oprávnění výhodnější bez ohledu na to kolik vrhů ročně má.

Přerušení živnosti

Živnost je možné samozřejmě i přerušit, v případě, že tedy chovatel právě nechová a v blízké době nebude je možné ohlásit přerušení živnosti. Tím lze neprovozovat živnost pokud právě nechováte, z tohoto období není možné uplatnit žádné výdaje. Přerušení živnostenského oprávnění

Oprávnění k provozování živnosti může být v případě potřeby podnikatele rovněž přerušeno. Podnikatel, žádající o přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen předem písemně oznámit toto přerušení příslušnému živnostenskému úřadu. K přerušení živnosti dochází dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, neuvedl-li žadatel v oznámení datum pozdější.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu, nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Od přerušení provozování živnosti je třeba odlišovat pozastavení provozování živnosti. Zatímco přerušení je volním aktem podnikatele, pozastavení je sankční opatření živnostenského úřadu, který tak reaguje na nesplnění či nedodržování pravidel živnostenského podnikání


(Ujistěte se, že na kalibračním obrázku rozeznáte všechny odstíny šedé, případně si přenastavte monitor.)

© Slade Czech 2004 [ Staffordshire Bull Terrier Kennel ]